MIAMI BEACH, FLORIDA

POR - Monthly Average Total Precipitation




- Average precipitation recorded for the month.